I Catenas affärsplan slår vi fast att vi ska vara en spännande och ansvarstagande arbetsgivare som attraherar engagerade och kompetenta medarbetare, såväl nya som befintliga. 

God arbetsmiljö

För att fortsätta utvecklas som arbetsplats mäter vi löpande hur vi upplevs som arbetsgivare och arbetar med hälsa på arbetsplatsen, jämlikhet, löpande kompetensutveckling och för att behålla en stark värdegrund. För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral, eller Catenas policys har vi inrättat en visselblåsartjänst

Lika möjligheter

Vi strävar efter mångfald och jämn köns- och åldersfördelning - det ser vi som en förutsättning att kunna vara effektiva och professionella över tid men också för att fortsätta vara attraktiva som arbetsgivare. 

Vi har ytterligare att göra men har exempelvis nått 43% kvinnor i vår styrelse. Vid nyanställning, befordran och löpande utvärdering bedömer vi kompetens, erfarenhet och personliga egenskaper - för oss är det självklart att varken positivt eller negativt särbehandla utifrån aspekter som inte är relaterade till hur väl en person kan utföra sitt jobb.

Kompetensutveckling

Catena arbetar aktivt med utbildning och kompetensutveckling för medarbetarna. Syftet är både att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna känner att de utvecklas i sitt arbete och att Catena fortsätter att utvecklas som bolag.

Ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare - våra hållbarhetsmål 

  • Uppnå ett eNPS tal om minst 40 (i den årliga medarbetarundersökningen) och säkerställa lika möjligheter i en trygg och utvecklande arbetsmiljö
  • Öka jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper till 2025

 

28 september 2021: Vi offentliggjorde uppdaterade hållbarhetsmål inför 2022 - ta del av pressmeddelande.

Global Compact och Agenda 2030

Catenas fokusområde Ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare relaterar i första hand till 3 av de globala målen:


Delmål 4.4
- öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet


Delmål 5.5
- säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande


Delmål 8.8
- skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla