Catena har erhållit 94,5 procent av aktierna i Tribona och påkallar tvångsinlösen inom kort

2016-02-08 kl. 16.00

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”). Erbjudandet som hänvisas till i detta pressmeddelande lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, något av dessa länder och kan inte accepteras av någon som befinner sig där. Erbjudandet riktar sig inte heller i övrigt till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, dokumentation, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Catena AB (publ) offentliggjorde den 20 oktober 2015 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Tribona AB (publ) om att förvärva samtliga aktier utgivna av Tribona. Efter ordinarie acceptperiod som löpte till den 15 januari 2016 innehade Catena 91,6 procent av antalet aktier och röster i Tribona och acceptperioden förlängdes till den 5 februari 2016. Under förlängningen har ytterligare 2,9 procent av aktieägarna accepterat erbjudandet varför totala accepter uppgår till 94,5 procent.

Av de 2,9 procent som accepterat erbjudandet under förlängningen har 64,5 procent valt bytesalternativet och 35,5 procent kontantalternativet. Som en följd av det kommer ytterligare 346 623 Catena-aktier att emitteras och totala antalet Catena-aktier att uppgå till 33 235 515.

Catena kommer inom kort att påkalla tvångsinlösen av kvarvarande aktier i Tribona samt verka för en avnotering av Tribonas aktie från Nasdaq Stockholm.

För de aktieägare som accepterat erbjudandet under den förlängda acceptperioden kommer redovisning av vederlag att ske omkring den 15 februari 2016.

För mer information om erbjudandet hänvisas till den erbjudandehandling som offentliggjordes den 14 december 2015 samt det tillägg till erbjudandehandling som offentliggjordes den 21 december 2015. Erbjudandehandlingen och tilläggshandlingen finns

tillgängliga i elektroniskt format på Finansinspektionens, www.fi.se, Catenas, www.catenafastigheter.se, samt Erik Penser Bankaktiebolags, www.penser.se, webbsidor.

Catena har i samband med erbjudandet anlitat Catella Corporate Finance Stockholm HB som finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB som juridisk rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                                                                          

Telefon: 070-560 00 00                                                

gustaf.hermelin@catenafastigheter.se

Peter Andersson, CFO

Telefon: 0730-70 22 44

peter.andersson@catenafastigheter.se

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling eller prospekt upprättas eller att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – Catena kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende

Erbjudandet som hänvisas till i detta pressmeddelande lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES. Detta inbegriper, men är inte begränsat till, telefax, e-post, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES. Följaktligen kommer inte och ska inte Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES. 

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES, är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att få intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,

Sydafrika, USA eller annat land utanför EES samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i sådant erbjudande från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES. Bolaget kommer inte att tillhandahålla något vederlag från Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES.

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.