Kommuniké från Catenas årsstämma 2012

Catena AB (publ) avhöll under torsdagen sin årsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning på 2 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 2 maj och utdelningen beräknas bli utbetald den 7 maj 2012.

I sitt anförande vid stämman redogjorde verkställande direktör Andreas Philipson för verksamhetsåret 2011. 

Stämman antog valberedningens förslag att omvälja ledamöterna Jan Johansson, Henry Klotz, Christer Sandberg, Lennart Schönning samt Erik Selin till styrelsen. Henry Klotz omvaldes till styrelsens ordförande. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Stämman antog valberedningens förslag till nyval av revisorn Lars Wennberg vid PwC, som bolagets revisor till slutet av årsstämman 2015.

Stämman godkände valberedningens förslag om en mindre nedjustering av arvodena till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes också.

Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att intill årsstämman 2013 vid ett eller flera tillfällen dels genomföra återköp av egna aktier, dels äga rätt att besluta om överlåtelse av sådana förvärvade aktier såsom betalningsmedel i samband med eventuellt företagsförvärv eller genom direkt försäljning på börsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henry Klotz, styrelsens ordförande

Tel. +44 (0)7766 205 145

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 26 april 2012, klockan 17.00.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har

förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt.

Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en

långsiktigt god totalavkastning.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.