Delårsrapport januari – september 2016

2016-11-10 kl. 08:30

  • Hyresintäkterna ökade med 70 procent till 586,9 Mkr (345,1).
  • Driftsöverskottet ökade med 62 procent till 429,9 Mkr (264,9).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 22 procent till 234,7 Mkr (192,1). 
  • Periodens resultat minskade till 172,6 Mkr (426,2), motsvarande ett resultat
    per aktie om 5,29 kronor (16,49), varav värdeförändringar på derivat ingår med -143,1 Mkr (2,4) och värdeförändringar på fastigheter ingår med 133,5 Mkr (231,1). Även förändring av goodwill påverkar resultatet med -38,9 Mkr (0).
  • Substansvärde per aktie Epra Nav ökade till 132,8 kr (108,6).

                      Väsentliga händelser under tredje kvartalet

  • Catena har anställt Benny Thögersen som ny vice VD
  • Avtal har tecknats om förvärv av två fastigheter till ett värde om drygt 100 Mkr.

”Under de tre gångna åren har vi lyckats etablera Catena som det ledande fastighetsbolaget inom logistik med en bred portfölj av strategiskt placerade terminaler, logistiklager och distributionsbyggnader. Vi har vuxit genom såväl strategiska förvärv som via nyproduktion och har i dagsläget 1,5 miljoner kvadratmeter lokalyta.

Ett flertal förvärv har skett i avsikt att komma närmare nya kundgrupper snarare än utifrån intresset för specifika fastigheter. Vi ser tydliga tecken på att citylogistik, det vill säga lagerpositioner och distributionslokaler i direkt anslutning till våra storstadsregioner, kommer att bli en allt viktigare del av framtidens logistiklösningar. Extra intressant blir det när det gäller livsmedelsdistribution då komplexiteten ökar med höga generella krav för att hantera livsmedel och därpå behovet av upp till fyra olika klimatzoner. Cirka en tredjedel av våra kunder är i dagsläget mat- och livsmedelsföretag.

Vi har efter kvartalets utgång genomfört en kontant riktad emission vilken tillfört bolaget 330 Mkr och stärkt såväl likviditet som soliditet samt givetvis även utökat antalet aktieägare. Fler aktieägare innebär ökad likviditet i Catenas aktie, vilket skapar mervärde för våra aktieägare.

Marknadsutsikterna och efterfrågan är alltjämt goda i spåren av ökande godsflöden och vår uthyrningsgrad har förbättrats något även under detta kvartal och uppgår till dryga 92 procent.

En hel del arbete återstår innan vi har lyft hela fastighetsbeståndet och åter är uppe på den överskottsgrad på runt 76 procent som vi hade innan vårt stora förvärv av Tribona. Med ett fortsatt gott fotarbete med energieffektiviseringar och förbättringar av driften så är jag övertygad om att vi kommer att lyfta dagens 72 procent och nå dit igen. säger VD Gustaf Hermelin i sin kommentar till delårsrapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                                     Peter Andersson, CFO                  

Tel. 070-560 00 00                                        Tel. 0730-70 22 44

gustaf.hermelin@catenafastigheter.se          peter.andersson@catenafastigheter.se 

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.