Catena genomför en riktad nyemission om 2,5 miljoner aktier och tillförs cirka 330 MSEK

2016-10-06 kl. 08:00

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller i annat land utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) eller i något land där sådan åtgärd skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som följer av svensk lagstiftning (”Obehörig Jurisdiktion”). Det erbjudande vilket detta pressmeddelande hänvisar till kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller i något av dessa länder och kan heller inte accepteras av någon som befinner sig där. För ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta pressmeddelande.

Med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på bolagets årsstämma den 27 april 2016 och enligt vad Bolaget indikerat genom pressmeddelande offentliggjort den 5 oktober klockan 17.30 har Catena AB (publ) (”Bolaget”) beslutat om en kontant riktad nyemission om 2 500 000 aktier till en teckningskurs om 132 kr per aktie. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom ett så kallat ”accelerated book-building”-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 5,9 procent jämfört med den volymvägda snittkursen på Nasdaq Stockholm de senaste 30 dagarna. Emissionen blev kraftigt övertecknad och riktades till institutionella investerare i Sverige och i utlandet.

Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt sker i syfte att bredda den institutionella ägarbasen samt möjliggöra tillväxt i form av investeringar i värdeskapande projekt och förvärv av strategiskt lokaliserade och hållbara logistikfastigheter. Emissionen innebär att Bolaget tillförs cirka 330 MSEK innan avdrag för transaktionskostnader. Emissionen medför att befintliga aktieägare kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 7 procent.

ABG Sundal Collier AB och Swedbank AB har engagerats som joint bookrunners och Advokatfirman Glimstedt som legala rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                                                      Peter Andersson, CFO

Tel. 070-560 00 00                                                         Tel. 0730-70 22 44

gustaf.hermelin@catenafastigheter.se                                        peter.andersson@catenafastigheter.se

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats uppmanas att informera sig om samt tillse att sådana legala restriktioner efterlevs. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling eller prospekt upprättas eller att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som erfordras enligt svensk lagstiftning. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras eller sändas inom eller till något land där distribution eller erbjudande skulle förutsätta att ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagstiftning eller regelverk i det landet. Bolaget kommer inte att tillåta eller samtycka till någon sådan åtgärd. Varje försök att acceptera Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet som hänvisas till i detta pressmeddelande lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, någon Obehörig Jurisdiktion. Detta inbegriper, men är inte begränsat till, telefax, e-post, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier vilka omfattas av Erbjudandet kan inte överlåtas, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från någon Obehörig Jurisdiktion eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i någon Obehörig Jurisdiktion. Följaktligen kommer inte och ska inte Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom något av dessa territorium eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt inom någon Obehörig Jurisdiktion. 

Varje försök till överlåtelse av aktier vilka omfattas av Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig inom någon Obehörig Jurisdiktion eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från någon Obehörig Jurisdiktion, är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att få intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från någon Obehörig Jurisdiktion samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i sådant erbjudande från något Territorium. Bolaget kommer inte att tillhandahålla något vederlag från Erbjudandet till någon Obehörig Jurisdiktion.

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.