Kallelse till årsstämma i Catena AB (publ)

Vid Catenas årsstämma torsdagen den 14 april 2011 kommer bland annat följande förslag att läggas fram:

 • Styrelsen föreslår årsstämman att ordinarie utdelning för verksamhetsåret 2010 om 6,00 kronor per aktie samt en extrautdelning om 53,00 kronor. Avstämningsdag föreslås bli den 19 april 2011 och utbetalningsdag den 26 april 2011.
   
 • Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter reduceras från sju till fem personer. Skälet till att valberedningen föreslår en minskning av antalet styrelseledamöter från sju till fem är att bolaget har sålt huvuddelen av sitt fastighetsbestånd till Fastighets AB Balder och att den fortsatta verksamheten därigenom kommer att begränsa behovet av en bred styrelse.
   
 • Valberedningen föreslår omval av Jan Johansson, Henry Klotz, Christer Sandberg, Lennart Schönning och Erik Selin. Den föreslagna styrelsen kommer att medföra en avvikelse från Svensk Kod för Bolagsstyrnings krav på ledamöters oberoende. Avvikelsen förklaras med att bolagets verksamhet efter avyttringen av huvuddelen av fastighetsbeståndet kommer att begränsas till ett fastighetsutvecklingsprojekt i Solna och därmed blir kravet på oberoende i det fortsatta styrelsearbetet inte lika angeläget.
   
 • Valberedningen föreslår också oförändrade styrelsearvoden. Till styrelsens ordförande med 210.000 kronor och till övriga ledamöter som ej uppbär lön från bolaget med 105.000 kronor vardera.
   
 • Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
   
 • Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

För ytterligare information kontakta gärna styrelseordförande Henry Klotz, +44(0) 7766 205 145 eller VD Peter Hallgren, telefon 031 760 09 32.

Bilaga: Kallelse


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 11 mars 2011, klockan 17.20.Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.