Grunden i Catenas affärsidé är att på ett hållbart sätt och genom samarbete utveckla och långsiktigt förvalta effektiva logistikanläggningar och vi har ett tydligt uttalat tillväxtmål. Samtidigt är vi väl medvetna om att vi verkar i en bransch som otvetydigt innebär stor påverkan på samhälle och miljö. Det finns ett starkt driv inom Catena för att driva på utvecklingen för ett, i alla delar, mer hållbart logistiskt nätverk och ta ett långsiktigt ansvar för miljö och samhälle. Under 2021 skärptes våra hållbarhetsmål för att vi i än högre grad ska vara en del av den omställning som pågår. Att nå våra hållbarhetsmål innebär ett omfattande arbete för oss och i några delar är vi inte helt klara över tillvägagångssättet. Vi väljer att inte låta det hindra våra ambitioner – i stället är det en viktig del av processen framåt för oss.

Positionen som ledande inom logistikfastigheter är till stor del ett resultat av kapaciteten som finns i hela organisationen, förmågan att finnas vid kundens sida och utvecklas tillsammans med dem. Som utgångspunkt har vi alltid den gemensamma värdegrunden och Code of Conduct, vår uppförandekod – i dem hittar vi vägledning kring hur vi ska agera i vardagen och hur vi ska interagera med våra kunder, leverantörer och andra intressenter. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att agera etiskt i vardagen och att i alla led driva verksamheten på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Kontrollaktiviteter

Styrelsen har fastställt ett antal policyer och grundläggande riktlinjer av betydelse för arbetet med den interna kontrollen såsom exempelvis skattepolicy samt informations- och insiderpolicy. Läs mer i vår senaste Bolagsstyrningsrapport.

För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral, eller Catenas policys har vi inrättat en visselblåsartjänst.