Valberedningen har till uppgift att förbereda och lämna förslag på styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, principer för utseende av valberedning, ordförande vid stämmor och i förekommande fall revisorer samt arvodering av revisorer.

Valberedningen består av företrädare för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de utsetts. Då en av de större ägarna har avsagt sig deltagande, har följande valberedning bildats:

Anders Nelson utsedd av Backahill Inter AB
Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Gustaf Hermelin utsedd av SFU Sverige AB
Olof Nyström utsedd av Fjärde AP-fonden

Valberedningens ordförande är Anders Nelson medan styrelsens ordförande Gustaf Hermelin är sammankallande. De fyra ägarrepresentanterna har tillsammans cirka 44 procent av rösterna i Catena per den 1 oktober 2020.

Vid ägarförändringar ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Nelson, Ordförande i valberedningen, Tel. 0704-31 05 45
Gustaf Hermelin, Styrelsens ordförande, Tel. O70-560 00 00