Vi har en tydlig affärsmodell driven av visionen att länka Skandinaviens godsflöden. Genom fastighetsutveckling och aktiv förvaltning kan vi generera stabila kassaflöden som möjliggör både en god avkastning och fortsatt utveckling av verksamheten. Vår affärsidé är att på ett hållbart sätt och genom samarbete utveckla effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.

Vi länkar Skandinaviens godsflöden

Catenas vision

Godsflödena till och från Skandinavien utnyttjar idag sjöfart, flyg, järnväg och landsväg, separat eller kombinerat, för att samla och lagra godset på utvalda logistikpunkter. På dessa platser, varifrån storstadsregionerna i Skandinavien också lätt kan nås, fortsätter Catena utveckla moderna och ändamålsenliga logistikanläggningar. I Sverige, med långa avstånd, utgör transporternas effektivitet en viktig faktor för företagens lönsamhet. Samtidigt ställer klimatutmaningarna nya hårdare krav för att minska transporternas miljöpåverkan. Vi erbjuder effektiva lokallösningar längs gröna korridorer vid de viktigaste transportlederna och knutpunkterna - det ger såväl kostnads- som miljöfördelar.

Allt vårt arbete utgår från fyra strategiska horisonter

I syfte att på bästa sätt nå visionen och de finansiella målen har ledningen och styrelsen definierat fyra strategiområden: hållbarhet, kunder och marknad, fastighetsutveckling samt finansiering.

Fastighetsutveckling
Fastighetsportföljen ska växa med moderna, kostnadseffektiva fastigheter på strategiskt belägna, befintliga eller förväntade, logistiknav som dessutom har stabila kassaflöden. På så sätt blir vi ett ännu bättre alternativ för kunder, placerare och medarbetare.

Finansiering
Catena ska säkerställa långsiktig stabil finansiering i form av eget kapital och främmande kapital i form av bankfinansiering och säkerställda obligationer.

Hållbarhet
Catena är delaktiga i samhällsutvecklingen genom sitt engagemang inom prioriterade logistikområden. Vi bidrar till en bättre miljö genom energieffektivisering av fastigheter och utveckling av ekonomiskt och miljömässigt effektiva logistiklägen. Catena ska dessutom vara en ansvarstagande arbetsgivare.

Marknad
Catena fokuserar på innovativa, framgångsrika och solida kunder som vi arbetar nära för att kunna rationalisera deras verksamhet. På så sätt byggs långa kundrelationer och långa hyresavtal. Dessutom bevakar vi proaktivt och kontinuerligt trender och nya aktörer på logistikmarknaden

 

Varför välja Catena?

Catena är en långsiktig partner som tar ansvar över tid. Samtidigt strävar vi efter flexibilitet och snabbhet - vi ligger alltid steget före för att förstå de trender, utmaningar och nya knutpunkter som växer fram inom logisikområdet. Vår verksamhet präglas av en stark värdegrund som visar oss vägen för att nå resultat. Som medarbetare, hyresgäst, samarbetspartner eller investerare vill vi att du ska känna att du vet vad Catena står för och på vilket sätt vi arbetar.

Som investering är Catena intressant av flera skäl, läs mer om bolaget som investeringscase.