Catena AB

Allmänt
Vår målsättning är att du som kund hos oss ska känna en trygghet och säkerhet vid vår behandling av dina personuppgifter Den personliga integriteten respekteras och samtliga personuppgifter behandlas med tillbörlig försiktighet – vi gör allt vi kan för att skydda personuppgifterna från obehörig användning. I denna Personuppgiftspolicy beskriver vi hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning såsom Dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med denna policy är att skapa trygghet och ge dig detaljerad information om hur vi hanterar dina personuppgifter. I följande text beskriver vi hur uppgifterna hanteras, sparas, raderas samt vilka rättigheter du har.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel: insamling, analysering, registrering, radering och lagring.

Personuppgiftsansvarig
Catena AB (härefter ”Catena”), org. nr 556294-1715, med adress Box 5003, 25005 Helsingborg, tel. 042-449 22 00, e-post info@catenafastigheter.se. Catena AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vår hemsida innehåller länkar till andra webbsidor. Personuppgiftsansvarig ansvarar inte för behandling av personuppgifter som sker via, eller på, dessa webbsidor.

Hur samlar vi in information om dig?
Vi samlar in information om dig som du själv lämnar vid exempelvis personlig kontakt, när du registrerar dig för nyhetsbrev, svarar på enkäter/undersökningar, e-postar, ringer eller tar kontakt med Catena. Vidare samlar vi in information från tredje part som lämnar personuppgifter om dig eller andra personer, t.ex. om du har anmält dig till ett event där vi samarrangerar med andra. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga deltagares samtycke till att lämna dessa personuppgifter till Catena. Information i form av ditt användande samlas in när du besöker vår webbplats eller någon annan digital tjänst från oss (läs mer i vår cookiepolicy). I våra fastigheter kan vi även samla in information om dig via passer- och bevakningssystem.

Vilken information samlar vi in?
Catena samlar in följande information för de ändamål vi beskriver nedan:

Kontaktuppgifter
Namn, adress, telefonnummer, e-post och födelsedata exempelvis. Är du en enskild näringsidkare kommer ditt personnummer att registreras eftersom det är ditt företags organisationsnummer.

Hälsoinformation
Information om din hälsa (exempelvis allergier) som du lämnar själv i samband med t.ex. events och konferenser som vi arrangerar. Genom att lämna uppgifter om din hälsa och samtycker till behandling av dem, godkänner du att vi använder informationen för att leverera en bra upplevelse. Dessa uppgifter raderas i anslutning till eventets avslut.

Bild och film
För säkerhet och trygghet i våra fastigheter. Dessa uppgifter gås igenom enbart om det finns brottsmisstanke eller om det har skett en skada. Vid misstanke om brott kan bildmaterialet komma att lämnas ut till polisen och vid utredning av skada även delas med skadehanterare. Kamerabevakning sker med stöd av Kamerabevakningslagen och med de begränsningar som följer av Dataskyddsförordningen.

Användarinformation
Information om din enhet såsom t.ex. IP-adress och operativsystem. Vi samlar även in information om hur du interagerar med Catena t.ex. svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade vår webbplats (läs mer i vår cookiepolicy).

Hur och på vilka grunder används informationen?
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Catenas åtaganden, tjänster och service. Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på lagliga grunder:

För administration och leveransåtagande
Catena behandlar dina personuppgifter för administration och leverans d.v.s. för att kunna fullgöra ett hyresavtal med dig.

För god kundvård
Vi kan använda dina personuppgifter när du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. felanmälningar för att ge dig den kundvård du har rätt till i enlighet med det avtal du ingått med oss. Vi behandlar dina personuppgifter, såsom ditt namn och bokningsnummer, för att kunna fullfölja sådana serviceärenden.

För marknadsföring
Efter ditt samtycke kan dina personuppgifter användas för att vi genom direkt marknadsföring av våra egna och/eller särskilt utvalda samarbetspartners varor och tjänster ska kunna lämna bra erbjudanden till dig. Däri ingår att Catena anpassar nyhetsbrev efter de preferenser och behov du angett.

För att uppfylla författningsreglerade krav
Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet, bokföring och redovisning.

För säkerhet i fastigheterna
I många fastigheter finns passersystem- och bevakningssystem av vilka en del administreras av Catena. Det medför hantering av personuppgifter för anställda hos hyresgästen. Både Catena, den som är hyresgäst hos oss samt anställda hos hyresgästen, har ett berättigat intresse av att fastigheterna har passer- och bevakningssystem med hänsyn till säkerhet, ordning och i brottsförebyggande syfte.

Hur länge bevarar vi din information?
Catena bevarar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt att bevara dem för att fullgöra vårt avtal med dig och de ändamål som uppgifterna samlades in för. Vi kan också spara dina personuppgifter på andra grunder t.ex. för att följa bokföringslagen. De lagstadgade kraven styr då hur länge vi sparar dina uppgifter.

Samma personuppgift kan sparas av oss för skilda ändamål, i olika system, därför kan tex. ditt namn finnas kvar i våra system för att vi ska kunna leverera enligt hyresgästavtal, trots att personuppgiften har gallrats bort för exempelvis marknadsföringsändamål.

Om du har registrerat dig för att få nyhetsbrev från Catena, sparar vi dina personuppgifter så länge som du vill fortsätta ta emot nyhetsbrevet (om du inte vill erhålla fler nyhetsbrevet från Catena, se instruktioner under ”Dina rättigheter”).

Vid användning av trygghetskameror i våra fastigheter lagras uppgifterna i max två månader från inspelning vilket bedöms utgöra en begränsad risk för de registrerades friheter och rättigheter. Risken bedöms som rimlig i jämförelse med risken att utsättas för brott om trygghetskameror inte funnits i fastigheten.

Vilka kan vi komma att dela din information till?
Catena kan komma att lämna ut dina personuppgifter till noggrant utvalda tredje parter. All överföring görs i syfte att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan beskrivning. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Det kan handla om t.ex. leverantörer, hyresgästorganisationer, försäkringsbolag och inkassobolag. Personuppgifterna kommer att behandlas såväl manuellt som i datasystem.

Utöver de uppgifter som du lämnar till oss kan vi komma att inhämta information från kreditupplysningsföretag, Lantmäteriet samt offentliga register och samordna den informationen med den du lämnat till oss.

Dina rättigheter
Catena ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har vidare rätt att få dina personuppgifter flyttade (dataportabilitet).

Du har rätt att erhålla ett registerutdrag från Catena om bland annat vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Begäran om registerutdrag skall göras skriftligt och vara egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer.

Vill du begära registerutdrag, begränsning av behandling, uppgift om vilka tredje parter som tagit del av dina personuppgifter eller rättelse av personuppgift så gör du det enklast via info@catenafastigheter.se.

Om du inte vill att Catena behandlar dina personuppgifter för t.ex. marknadsföring har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och/eller avregistrera dig i våra marknadsföringsmeddelanden. När vi har mottagit din återkallelse kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för det ändamål du lämnade ditt samtycke till.

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att Catena behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning. Se mer här: https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/

Förändringar av denna personuppgiftspolicy
Från tid till annan kan vi göra ändringar till vår personuppgiftspolicy. Vänligen besök vår webbsida regelbundet för uppdateringar.