En ambitiös utsläppsminskning inom bygg- och fastighetssektorn är nödvändig för att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader och därmed nå målet i Parisavtalet. Såväl klimatet som världsekonomin är beroende av utfallet av de insatser som görs. Tillsammans med kunder och leverantörer arbetar Catena för att påskynda omställningen och för att leverera fastigheter som är hållbara över tid.

Några områden där verksamheten har väsentlig miljöpåverkan är elförbrukning, värmeanvändning, val av byggmaterial i ny- och ombyggnader, avfallshantering samt minskade transporter genom effektiva logistikpositioner. För dessa aspekter finns övergripande miljömål och verksamhetsmål som följs upp och utvärderas på årlig basis. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår Hållbarhetsrapport.

Både ansvariga på Catena och externa förvaltare genomför regelbundna möten med våra hyresgäster där bland annat utvecklingsprojekt och miljöinsatser diskuteras.

Miljöcertifierade anläggningar

Ett hjälpmedel för att sätta fokus på och förbättra fastigheters miljöprestanda är att arbeta med miljöcertifieringar för byggnader.

Ambitionen är att samtliga Catenas nybyggnationer ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Hållbara fastigheter - våra hållbarhetsmål

  • Minst 50 procent av koncernens totala yta är certifierad till lägst Miljöbyggnad Silver eller motsvarande per 2025
  • Samtliga byggnader ska, om möjligt, innehålla en solcellsanläggning anpassad efter fastighetens och hyresgästens förutsättningar
  • Fossilfri energi senast 2030
  • Till 2025 minska energiförbrukningen för normalårskorrigerad värme med 15 procent i kWh/kvm samt för el med 10 procent i kWh/kvm jämfört med år 2017

 

28 september 2021: Vi offentliggjorde uppdaterade hållbarhetsmål inför 2022 - ta del av pressmeddelande.

Global Compact och Agenda 2030

Catenas fokusområde Hållbara fastigheter relaterar i första hand till 2 av de globala målen.


Delmål 7.2
- öka andelen förnybar energi i världen


Delmål 7.3
- fördubbla ökningen av energieffektivitet


Delmål 9.4
- uppgradera all industri och infratruktur för ökad hållbarhet