Catena är en effektiv och värdestyrd organisation. Positionen som ledande inom logistikfastigheter är till stor del ett resultat av kapaciteten som finns i hela organisationen. Omfattande erfarenhet och specialistkompetens inom logistik, fastighetsutveckling, förvaltning och transaktioner ger värde för kunden men skapar också korta beslutsvägar och handlingskraft.

Legal struktur

Catena AB är moderbolag i en koncern med flera dotterbolag och dotterdotterbolag.

Operativ struktur

Catenas organisation utgörs primärt av funktionerna Förvaltning och Affärsutveckling. Därutöver finns de koncerngemensamma funktionerna Ekonomi/Finans HR, Hållbarhet samt Kommunikation. Ledningen består av VD, vVD/CFO, Finanschef samt Chef Affärsstöd. Ledningen har det övergripande ansvaret för bland annat affärsutveckling, ekonomistyrning, resultatuppföljning och informationsfrågor.

Förvaltning

Förvaltningen är anpassad efter fastigheternas geografiska läge i fem regioner Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Malmö, Stockholm.

Affärsutveckling

Funktionen Affärsutveckling hanterar projekt och utveckling samt de transaktioner som Catena genomför.