Årsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Vid stämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utan begränsningar utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Årsstämman utser styrelse och revisor samt fastställer principer för ersättning till styrelse, revisor och koncernledning. Årsstämman fattar, i förekommande fall, bland annat också beslut om ändring av bolagsordning, utdelning och ändringar i aktiekapitalet. På årsstämman, som ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, ska beslut om fastställelse av balans- och resultaträkningar, beslut om disposition av Catenas vinst eller förlust samt beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VD fattas.

Årstämma 2021

Catena AB (publ) årsstämma genomfördes den 29 april 2021.

Information om försiktighetsåtgärder med anledning av coronaviruset
För att minska risken för smittspridning, samt för att värna om våra aktieägares trygghet och hälsa hölls årsstämman 2021 enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, utan någon fysisk närvaro.

Pressmeddelande 2021-04-08
Justerat stämunderlag, Catenas årstämma 2021

VD Jörgen Erikssons anförande vid stämman, 2021

Coffee Break 1177540

Tidigare årsstämmor

Ta del av dokumentationen

Kontakt