Sedan Catena valde inriktning mot logistikfastigheter 2013 har bolaget skapat aktieägarvärde med en stadig avkastning på eget kapital, vilket i genomsnitt uppgår till cirka 17 procent. Catenas utdelning till aktieägarna ska långsiktigt uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet efter schablonberäknad skatt. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

3 företagsspecifika faktorer som skapar värde

Fokuserad affärsmodell skapar mervärde
Med en inriktning på strategiskt placerade logistikfastigheter i anslutning till viktiga logistiska nav har Catena etablerat en särskilt djup kunskap inom logistik och handel - insikter som säkerställer Catenas starka ställning på marknaden och ger bolagets kunder en proaktiv och ambitiös partner.

Projektutveckling som värdedrivare
Utveckling och förädling är en viktig del av Catenas övergripande affärsmodell. Det skapar förutsättningar för värdetillväxt i det befintliga beståndet eller genom helt nya nybyggnadsprojekt. Den stora markreserven på strategiskt viktiga positioner är en förutsättning för att växa med nya och befintliga kunder. 

Starkt kassaflöde ger en stabil plattform
Med en stor bredd av kunder där flera av dem tillhör marknadens största distributörer säkerställs ett starkt kassaflöde med en trygg och stabil grund för bolaget.

 

3 omvärldsfaktorer som talar för Catena

Omfattande strukturförändringar där teknisk innovation är den gemensamma nämnaren skapar nya konsumtionsmönster. Den digitalt drivna handeln ger stora förändringar som ökar behovet av logistikyta men som också ställer krav på snabba, individanpassade och klimatsmarta leveranser. Logistikkedjan blir än mer kritisk vilket ger en ökad efterfrågan på moderna logistikfastigheter i rätt lägen. 

Global ekonomi och handel driver efterfrågan på bättre logistiklösningar som kan tillgodose behovet av effektiva flöden i en allt mer komplex och integrerad världsmarknad.

Beteendeförändringar påverkar Catenas affär. Urbaniseringen driver en koncentration av logistikpositioner närmare kunden och den digitalt drivna handeln växer kraftigt i alla åldersgrupper, vilket talar för en tilltagande tillväxttakt.