Kallelse till extra bolagsstämma i Catena AB (publ)

Aktieägarna i Catena AB (publ) kallas härmed till en extra bolagsstämma kl. 16.00 torsdagen den 20 december 2012 i Rausingrummet på IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30, då kaffe serveras.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken fredagen den 14 december 2012 samt anmäla deltagande till bolaget enligt instruktion nedan. Endast ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken.

För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier ska ha rätt att delta vid stämman fordras att aktierna ägarregistreras. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier och som vill delta vid den extra bolagsstämman ska hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering. Begäran om sådan så kallad rösträttsregistrering ska ske i god tid före den 14 december 2012. Förvaltare kan debitera en avgift för denna åtgärd.


Anmälan

Anmälan om deltagande vid den extra bolagsstämman kan göras:

-       via länk på Catenas hemsida www.catenafastigheter.se

-       per telefon 0771-24 64 00

-       eller per post till Catena AB, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd

Vid anmälan ska namn, personnummer (organisationsnummer) och telefonnummer uppges. Aktieägare som vill delta vid stämman måste ha anmält detta senast måndagen den 17 december 2012.

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt genom ombud, som ska ha av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, undantaget om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Dessa handlingar bör helst vara Catena i god tid före den extra bolagsstämman.

Fullmaktsformulär finns på www.catenafastigheter.se. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden på stämman. Om aktieägaren vill ta med biträde ska anmälan om detta göras till bolaget senast vid den tidpunkt som anges ovan.


Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till 11 564 500 st.

Förslag till dagordning

  1. Stämman öppnas och val av ordförande vid stämman
  1. Upprättande och godkännande av röstlängd
  1. Godkännande av dagordning
  1. Val av en eller två justerare
  1. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  1. Beslut om att välja in Bo Forsén i styrelsen
  1. Stämmans avslutande


Förslag till beslut

Punkt 1

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Henry Klotz till stämmans ordförande.

Punkt 6

Erik Selin har begärt att få avgå ur styrelsen. Valberedningen föreslår Bo Forsén som ny styrelseledamot. Ledamöterna Henry Klotz, Jan Johansson, Christer Sandberg samt Lennart Schönning kvarstår i styrelsen.

Liksom tidigare kommer den föreslagna styrelsen att medföra en avvikelse från Svensk Kod för Bolagsstyrnings krav på ledamöters oberoende. Avvikelsen förklaras med att bolagets verksamhet efter avyttringen av huvuddelen av sitt tidigare fastighetsbestånd kommer att begränsas till ett fastighetsutvecklingsprojekt i Solna och därmed blir kravet på oberoende i det fortsatta styrelsearbetet inte lika angeläget.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 6 kommer senast den 30 november 2012 att hållas tillgängligt hos Catena och publiceras på Catenas webbplats www.catenafastigheter.se. Handlingar sändes kostnadsfritt till de aktieägare som begär detta.

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av Catenas ekonomiska situation.

Stockholm i november 2012

Catena AB (publ)

Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 29 november 2012, klockan 19.00.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se


Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.